Adatkezelési tájékoztató

2024. március 26.
 
 

zoldboszi.hu

 

Adatkezelési  tájékoztató

 

 

BEVEZETÉS
 
Subicz Róbert e.v. (székhely: 9400 Sopron, Póda Endre utca 6/C. 2/6., adószám: 69465347-1-28, nyilvántartási szám: 53222369) (a továbbiakban: Szolgáltató,
adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi
tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza:
 
 
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
 
 
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
 
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
 
Név: Subicz Róbert e.v.
Székhely: 9400 Sopron, Póda Endre utca 6/C 2/6.
Telefon: +36-30-687-8456
 
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:
 
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
 
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;
 
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;
 
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 
6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK:
 
A személyes adatok:
 
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat
ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz
kötöttség”);
 
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék („pontosság”);
 
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet
sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
tárolhatóság”);
 
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”)
 
 
ADATKEZELÉSEK
 
WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
 
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
 
Személyes adat  Az adatkezelés célja Jogalap
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja. a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja
és az Elker tv. 13/A.
§ (3) bekezdése.
Vezeték-és keresztnév  A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges.
E-mail cím  Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § (2) bekezdése
Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A.
§ (3) bekezdése.

 

A vásárlás/regisztráció
időpontja
Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
 
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
 
2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
 
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével
azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a
GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a
tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok
esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
 
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és
marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 •  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 •  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
  visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 
- postai úton a 9400 Sopron, Póda Endre utca 6/C 2/6. címen,
- e-mail útján az hello@zoldboszi.hu e-mail címen,
- telefonon a +36-30-687-8456 számon.
 
7. Az adatkezelés jogalapja:
 
7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
 
7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
 
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy
kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 
7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja.
 
7.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.
 
6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
 
8. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.
 
AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
 
Szállítás
 
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
 
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 
MPL Magyar Posta Logisztika Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefon: (06-1) 333-7777
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
 
FOXPOST Zrt.
Székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A
FOXPOST Ügyfélszolgálat
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím,
telefonszám, e-mail cím.
 
4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
 
5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
 
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás
lebonyolításáig tart.
 
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 

Könyvelés

Wisen Accounting & Tax Kft.

Székhelye: 3508 Miskolc, Mécses utca 20.
Adóigazgatási száma: 27198061-1-05
Cégj. szám/nyilvántart.sz.: 05 09 037248
Képviselője: Nagy Tibor
Email: info@wisen.hu
Telefon: +36-70-772-4731


Stipendium Adótanácsadó és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8878 Lovászi, Lakó telep 53. 2. ajtó
Adóigazgatási száma: 32510278-1-20
Cégjegyzék száma: 20-09-079164
Képviselője: Józsa Edit
Email:  info@konyvelunk.co.hu
Telefon:  +36 70 409 0774
 

Számlázás

NetSoft Informatika Kft.

Cím: 1214 Budapest, Erdősor u. 16.
Adószám: 12036282-2-43
Telefon: +36 20 404 1010
E-mail: info@okosugyvitel.hu
Cégjegyzék szám: 01-09-369785
 

Tárhely-szolgáltató
 
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 
Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefon: +36 1 700 2323
Email cím: info@mshoting.hu
 
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
személyes adat.
 
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a
tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a
tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 13/A. § (3) bekezdése. Jogos érdek a weboldal megfelelő üzemeltetése,
támadások, csalások elleni védelem.
 
Weboldal-szolgáltató
 
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Webshop-szolgáltatás
 
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 
Shoprenter.hu Kft.
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefonszám: 06-1/234-5012
 
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
személyes adat.
 
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 
5. Az adatkezelés célja: A weboldal szolgáltatásainak elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a
tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a
tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 13/A. § (3) bekezdése. Jogos érdek a weboldal megfelelő üzemeltetése,
támadások, csalások elleni védelem.
 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 
1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez
használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”,
melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok
 
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”
nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
 
Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör
Munkamenet
sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

 A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid


Perzisztens cookie-k esetén 5 nap a törlési határidő.

 
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 
8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton
keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához
a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 
 
GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá

annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A
Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-
knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes
adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem
járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre
kattintott.
 
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords
ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a
célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára
konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre
kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók
számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik
felhasználót azonosítani lehetne.
 
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal,
hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog
szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon
 
 

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,
szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik
Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.
Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az
Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy
kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal
üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint,
hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat
teljesítsen.
 
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet
nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a
böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk
figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden
funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google
gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken
elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
 

Barion Pixelre vonatkozó adatkezelési tájékoztató:

1. Barion által megvalósított információtechnológiai adatkezelés

1.1. Kosártartalom megosztása és Barion Pixel használata csalások ellen

A Barion minden fizetést vizsgál annak érdekében, hogy kiszűrje a csalásokat. Csalásmegelőző rendszer
üzemeltetésére a magyar jogszabályok is kötelezik. A pontos kosártartalom és a látogatók aktivitása fontos
információkat adhat e cél elérésére. A Barion Pixel Adatkezelő weboldalán történő elhelyezésével válik
lehetővé az adott fizetési művelethez tartozó felhasználói aktivitásra vonatkozó információk gyűjtése.
Ezen információkat a Barion sosem használja fel marketing célokra a Felhasználók hozzájárulása nélkül.
A kosártartalomra, vásárlásra vonatkozó adatok Adatkezelő általi továbbításáról a 12. fejezetben olvashat részletesen.

1.2. A Barion Pixel marketing célokra való felhasználása

A Barion Pixel egy JavaScript kód, amely a látogatók aktivitását figyeli az Adatkezelő weboldalán.
A pixel által gyűjtött böngészési adatok a Felhasználó hozzájárulása nélkül csak a csalásmegelőzés
érdekében kerülnek felhasználásra. A pixel által gyűjtött adatok marketing célra való felhasználására
kizárólag akkor kerülhet sor, ha Felhasználó ahhoz előzetesen hozzájárult.

1.3. A Barion Pixel segítségével gyűjtött adatok vonatkozásában a Barion Payment Zrt.
(1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., https://www.barion.com/hu/) az adatkezelő,
a pixel által gyűjtött adatok közvetlenül a Barionhoz érkeznek.

A Barion által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a
jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben
tájékozódhat a https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/ oldalon.

2. Adattovábbítás

2.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online fizetési módot választó
Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

2.2. Az adattovábbítás címzettje:

Barion Payment Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Postacím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Telefon: +36 1 464 70 99
E-mail: adatvedelem@barion.com
Webhely: https://www.barion.com/hu/

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

2.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles
a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni.
Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő
általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének
teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott
jogszabályi rendelkezések: – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. §
(5) bekezdése, – az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja,
– a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása.
Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó
érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen
felmerülő akadályok elhárítását.

Felhasználó foglalás/megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított
adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás
fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az
adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá.

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás
biztonságosabbá tételére.

Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent
indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges
és arányos adatkezelési művelet.

2.4. A továbbított adatok köre:

– a vásárlás során kosárba helyezett termékek és a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek) –
vezetéknév – keresztnév – telefonszám – e-mail cím – cím – IP cím

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg,
így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

2.5. Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben
vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring –
az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése,
valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.


2.6. A Barion által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról,
céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon.

2.7. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

2.8. Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

 
 
HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
 
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a
regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait
kezelje.
 
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben
Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát
törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 
4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
 
Személyes adat  Az adatkezelés célja Jogalap
Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való
feliratkozás lehetővé tétele.

Az érintett
hozzájárulása,
6. cikk (1) bekezdés a)
pontja.
A gazdasági
reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII.
törvény 6. § (5)
bekezdése.
A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
 
 
5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 
6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push
üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,
termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 
7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 
8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és
marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 
9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
  bármely időpontban történő visszavonásához.
 
10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 
- postai úton a 9400 Sopron, Póda Endre utca 6/C 2/6. címen,
- e-mail útján az hello@zoldboszi.hu e-mail címen,
- telefonon a +36-30-687-8456 számon.
 
11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 
12. Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó:


A SalesAutopilot online hírlevél küldő rendszer tulajdonosa és üzemeltetője:


Cég neve:                        SalesAutopilot Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám:                         25743500-2-41
Cégjegyzékszám:            Cg. 01 09 286773
Székhely:                         1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. 5. em. 1.
e-mail:                              info@salesautopilot.hu
Telefon:                            (+36) 1 490 0172
Online ügyfélszolgálat:     https://support.salesautopilot.com/hc/hu/

 
13. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem
  tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
 • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
  visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 

PANASZKEZELÉS

 
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
 
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja,
és a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák
kezelése.
 
2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő,
panaszt tevő valamennyi érintett.
 
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról
felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5
évig kell megőrizni.
 
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és
marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 
 •  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
  való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
  bármely időpontban történő visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 
- postai úton a 9400 Sopron, Póda Endre utca 6/C 2/6. címen,
- e-mail útján az hello@zoldboszi.hu e-mail címen,
- telefonon a +36-30-687-8456 számon.
 
7. Tájékoztatjuk, hogy
 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses és jogi kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem
  tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.
 
KÖZÖSSÉGI OLDALAK
 
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon
regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon,
és „lájkolta” a weboldalt.
 
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve
„lájkolása”, népszerűsítése.
 
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon
tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az
adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a közösségi oldalakon.
 

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 
1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,
esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-
mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 
2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.
megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként
megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év
elteltével törli.
 
3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.
 
4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok
közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 
5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és
az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,
amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 
1. A hozzáférés joga
 
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon.
 
2. A helyesbítéshez való jog
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját,
Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 
3. A törléshez való jog
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az
Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott
feltételek esetén.
 
4. Az elfeledtetéshez való jog
 
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
 
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
  személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
  de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
  védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
  elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)
 
7. A tiltakozáshoz való jog
 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.
 
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.
 
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
  szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
  lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
  védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán
hozott intézkedésekről.
 
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt.
 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő
szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
 
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló
képességét;
 
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza
lehet állítani;
 
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és
értékelésére szolgáló eljárást.
 
 
AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
  hajtott végre
  , és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett
  adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint
  például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
  hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik
  az adatokat
  ;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
  tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
  magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
  ;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
  érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
  hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
  tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
 
 
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
 
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti
az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell
hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
 
 
FELÜLVIZSGÁLAT KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS ESETÉN
 
Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát
törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem
határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente
felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának
megvalósulásához szükséges-e.
 
Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e
dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a
Hatóság rendelkezésére bocsátja.
 
 
PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
 
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
 

ZÁRSZÓ

 
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
 
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a
13/A. §-a)
 
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
 
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 
 
Adatkezelési tájékoztató letölthető formában:

https://bukkicandles.shoprenter.hu/custom/bukkicandles/image/data/Jogi/Adatkezelesi_Tajekoztato_20240326_Zoldboszi_Alkotomuhely.pdf